تعیین غلظت سورفکتانت‌های آنیونی و آمفوتری موجود در شامپوها به کمک روش تیتراسیون پتانسیومتری

تعیین غلظت سورفکتانت‌های آنیونی و آمفوتری موجود در شامپوها به کمک روش تیتراسیون پتانسیومتری

به نقل از مجله پوست و زیبایی زمستان 1392 دوره‌ی 4، شماره‌ی 4

دانلود فایل PDF: تعیین غلظت سورفکتانت ها