ساختار شرکت

 • مالی
 • اداری
 • تحقیق و توسعه
 • فروش
 • بازاریابی
 • مدیریت
 • تدارکات
 • فنی
 • تولید پودر
 • سولفوناسیون
 • تعمیر و نگهداری