لطفا با پاسخ گویی به سوالات زیر، ما را در ارائه هرچه بهتر خدمات یاری فرمایید!
لطفا در مورد هریک از موضوعات مطرح شده، با انتخاب گزینه مناسب، میزان تحقق آن مورد توسط شرکت پدیده شیمی غرب را ارزیابی فرمایید:1- تحویل یا آزاد سازي به موقع بار
بسیار خوبخوبمتوسطضعیفبسیار ضعیف
2- نوع بسته بندي
بسیار خوبخوبمتوسطضعیفبسیار ضعیف
3- نحوه‌ی‌ چینش در ماشین
بسیار خوبخوبمتوسطضعیفبسیار ضعیف
4- رعایت وزن خالص
بسیار خوبخوبمتوسطضعیفبسیار ضعیف
5- دقت باسکول
بسیار خوبخوبمتوسطضعیفبسیار ضعیف
6- سرعت بارگیري
بسیار خوبخوبمتوسطضعیفبسیار ضعیف
7- نحوه برخورد تیم فروش
بسیار خوبخوبمتوسطضعیفبسیار ضعیف
8- نحوه برخورد قسمت مالی
بسیار خوبخوبمتوسطضعیفبسیار ضعیف
9- نحوه برخورد بارگیري، نگهبانی و کارخانه
بسیار خوبخوبمتوسطضعیفبسیار ضعیف
10- سهولت ارتباط با مسئولین شرکت
بسیار خوبخوبمتوسطضعیفبسیار ضعیف
11- شرایط پرداخت
بسیار خوبخوبمتوسطضعیفبسیار ضعیف
12- انعطاف در قیمت و تخفیفات
بسیار خوبخوبمتوسطضعیفبسیار ضعیف
13- کیفیت محصول
بسیار خوبخوبمتوسطضعیفبسیار ضعیف
14- نحوه رسیدگی به شکایات در صورت بروز
بسیار خوبخوبمتوسطضعیفبسیار ضعیف
15- پیگیري کارشناسان براي رفع شکایت
بسیار خوبخوبمتوسطضعیفبسیار ضعیف
16- اطلاع رسانی و اطلاعات مندرج در پیش فاکتور، کاتالوگ، سایت و امثالهم
بسیار خوبخوبمتوسطضعیفبسیار ضعیف
17- اطلاع رسانی راجع به مراحل مختلف تحویل کالا
بسیار خوبخوبمتوسطضعیفبسیار ضعیف
18- سایر موارد:
captcha